Stasjonssida i Kongsvinger utvikles

Perann Sylvia Stokke, 28.06.2018

Gjennom parallelloppdraget "Utvikling av Stasjonssida i Kongsvinger" har kommunen fått inn forslag til hvordan Stasjonssida kan utvikles for å styrke Festningsbyen Kongsvinger og å bli en vital bydel som bygger opp under intensjonene og målene i Kongsvinger 2050.

Evalueringsrapporten fra parallelloppdraget er nå overrakt Kongsvinger kommune.

Forslagene viser at det er et stort potensiale for at bydelen kan blomstre selv om hovedtyngden av sentrumshandelen konsentreres på nordsiden.

I evalueringsrapporten understrekes det blant annet at Stasjonssida har et stort utbyggingspotensial tett på kollektivknutepunktet, en mulighet som må utnyttes.

Det er også planer om å bygge en ny sykkel og fotgjengerbru som skal knytte stasjonssida tett på skole og kunnskapsmiljøet på andre siden av elva.

– Her må det legges til rette for en levende, mangfoldig og sosialt sammensatt bydel med mange boliger og arbeidsplasser tett på knutepunktet. Dette er viktig for å gjøre det attraktivt å bruke kollektivtransport og legge til rette for at flere sykler eller går. Her kan du leve et moderne småbyliv med tilgang til et stort arbeidsmarked. Aktiv tilrettelegging for byliv og etablering av den planlagte kollektivterminalen er viktig å prioritere i en tidlig fase, sier Øystein Bull-Hansen, fagansvarlig i BYLIVsenteret. Han har ledet evalueringsgruppen.

De tre arkitektteamene, som ble valgt ut med utgangspunkt i tverrfaglig kompetanse og kreativitet, har løftet fram ideer og visualisert utviklingspotensialet for Stasjonssida. De har, gjennom å vise ulike utviklingsgrep, belyst utviklingspotensialet og kommet med en rekke ideer og løsningsmuligheter som har blitt forankret i lokalsamfunnet slik at de kan danne grunnlag for gjennomføring.

Disse tre teamene deltok:

TEAM 1
Motto: Knutepunktet i landskapet
Holscher Nordberg Architecture and planning, København
Kragh & Berglund, København
Urban creators, København

TEAM 2
Motto: Utvikling av Stasjonssiden i Kongsvinger
MDH Arkitekter, Oslo
Transborder Studio, Oslo 

TEAM 3
Motto: 4 grep for en sunn byutvikling
TAG Arkitekter, Oslo
NTNU Boligforskning ressursgruppe, Trondheim

Evalueringskomitéen har, på bakgrunn av en grundig vurdering av de tre forslagene, innspill til evalueringskomiteen samt diskusjoner underveis, kommet frem til 11 anbefalinger til kommunen:

 1. Gjør Stasjonssida til et attraktivt urbant sted å bo og jobbe - tett på et velfungerende
  regionalt knutepunkt
 1. Skap en sammensatt og levende bydel hvor folk kan ha nytte og glede av hverandre.
 2. Definer sentrum i sentrum og bidra til byliv
 3. Respekter, løft frem og bruk kulturminnene og landskapet
 4. Styrk kvartalsstrukturen i småbyens skala
 5. Lag grønne allmenninger som binder området sammen på tvers og løfter frem stasjonen, Glomma og landskapet
 1. Gjør Gågata til et innvendig handels-, helse- og vintertorg
 2. La gående og syklende dominere bybilde, løft fram Stasjonstorget og sett parkeringen i
  system
 1. Lag en vakker gang- og sykkelbru over elva som både knytter sammen og gir rom for aktivitet og opplevelser
 1. Skap klimanøytrale bygg gjennom klimanøytrale byggeprosesser
 2. Lag en fleksibel og realistisk gjennomføringsstrategi

 

Evalueringskomitéen er satt sammen av fagfolk fra BaneNor, Hedmark fylkeskommune, Statens vegvesen, representanter fra grunneierne, BYLIVsenteret i Norske arkitekters landsforbund og kommunens ledelse og planleggere. 

Last ned evalueringsrapporten

Skjermbilde 2018-06-28 kl. 10.19.49

 

Foto øverst:

Fra venstre Elin Såheim Bjørkli, leder av Planutvalget, Sjur Strand, ordfører i Kongsvinger, Ole Martin Knashaug, leder av komite for Samfunnsutvikling, Øystein Bull-Hansen, fagansvarlig BYLIVsenteret