Søk klimasatsmidler nå!

Øystein Bull-Hansen, 11.01.2018

Er dere/skal dere i gang med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel så bør dere søke klimasatsmidler. Fristen er 15. februar.

Miljødirektoratet ønsker seg søknader hvor en tar tak i areal- og transportplanleggingens betydning for klimagassreduksjoner. Det er enkelt å søke om midler til et forprosjekt nå i 2018. Deretter kan dere lage en mer omfattende søknad for neste tildelingsrunde som kommer til høsten eller tidlig i 2019.

BYLIVsenteret bistår gjerne i arbeidet med å utvikle gode søknader. 

I kommuneplanens samfunnsdel og arealdel legges grunnlaget for klimavennlig samfunnsutvikling, riktig lokalisering og god og rasjonell sambruk. Her kan dere også utvikle strategier for samordning mellom ulike kommunale virksomheter slik at dere får mye ut av de kommunale ressursene. I tillegg kan dere legge inn ambisjoner om klimavennlig byggeri. Kommuneplanleggingen er derfor en nøkkel for en klimavennlig utvikling.

Har dere ambisjoner, hiv dere rundt og kontakt oss for en samtale.

Les mer på miljokommune.no. For de som ønsker en grundig innføring, se dette webinaret 

Illustrasjon: Alta kommune benytter klimasatsmidlene for å utforske klimavennlig boligbygging og betydningen av lokalisering