Parallelloppdrag om nye Nittedal sentrum

Perann Sylvia Stokke, 28.03.2017

Nittedal kommune inviterer konsulentteam innen arkitektur og plan til et honorert parallelloppdrag for å få innspill til hvordan Rotnes kan bli et attraktivt og klimavennlig møtested for hele kommunen.

Parallelloppdraget skal bidra til kommunens arbeid med visjoner, fremtidsbilder og gjennomføringsstrategi for utviklingen av sentrum, og danne grunnlag arbeidet med en områdeplan for nye Nittedal sentrum. Kommunen vil benytte prosessen og bidragene til å skape oppmerksomhet rundt det forestående planarbeidet, samt til å engasjere til debatt blant administrasjon, politikere, innbyggere, utbyggere og næringsliv. Tre tverrfaglige arkitektgrupper vil motta NOK 400.000.- hver for å komme med sine tanker og ideer.

Nittedal kommune har i overkant av 23 000 innbyggere og ligger rett nord for Oslo. 70 % av kommunens areal på 186 kvadratkilometer ligger i marka. Kommunen er langstrakt, med RV 4 i dalbunnen og med Gjøvikbanen oppe i åsen.

De fleste arbeidsplassene befinner seg i søndre del av kommunen, men over 70% av de yrkesaktive pendler ut av kommunen. Transport er i stor grad bilbasert. Kommunen er i sterk vekst, og forventer et innbyggertall i 2050 på ca 40 000.

Nittedal kommune har i vedlegg 1, Skisse til program, identifisert syv sentrale utfordringer som alle teamene skal svare på. I tillegg skal hvert av de tre teamene også fordype seg i ett av følgende tema:

1. Ny Nittedalsbane, buss og parkeringsstrategi

2. Tekniske løsninger – flom, grunnforhold og naturverdier

3. Byliv og sosial integrasjon

Kommunen vil tildele teamene hvert sitt fordypningstema ut ifra kompetansesammensettingen hos de tre utvalgte og deltakende teamene.

Oppdraget starter med et oppstartsseminar og det vil bli avholdt et midtveisseminar i perioden. Parallelloppdraget avsluttes med en presentasjon av resultatene på et åpent møte og en utstilling med en påfølgende drøfting og vurdering av et evalueringsutvalg. Evalueringsutvalget utarbeider en anbefaling til kommunene og andre aktører om hvordan Nittedal bør kunne utvikle seg og hva man bør gjøre for å komme dit.

Oppdraget skal utføres i perioden fra 15. mai til 22. august 2017.

Parallelloppdraget gjennomføres med bistand fra BYLIVsenteret i NAL. 

Mer informasjon om parallelloppdraget på Doffin