Parallelloppdrag for Sjøholt sentrum

Perann Sylvia Stokke, 01.08.2018

Parallelloppdraget er å gi underlag og kunnskap til utarbeiding av ny områdeplan i Sjøholt sentrum. I tillegg skal det genereres konseptskisser og ideer som skal inspirere og motivere grunneiere og næringsliv til å satse på Sjøholt.

Ørskog kommune ligger i Møre og Romsdal Fylke og er har ca. 2270 innbyggere. Kommunen blir i 2020 en del av nye Ålesund kommune. Det er nylig startet et tettstadsprosjekt for Sjøholt sentrum i Ørskog kommune. Nå skal det jobbes parallelt med både tettstedsutvikling og en ny reguleringsplan for Sjøholt sentrum. Målet er å lage et attraktivt sted å både bo, ha næring i og besøke.
 
– Sjøholt må vidareutvikle sitt særpreg slik at identiteten og kvalitetane står tydelig fram, med ein levande kjerne og opne, aktive fasadar. Parallelloppdrag er valt som metode fordi vi ønskjer ein brei fagleg inngang frå to ulike fagteam, når vi no skal legge rammer for framtidig utvikling av Sjøholt. Metoden bidreg til kompetanseheving hjå alle involverte partar, både kommunen sine tilsette, politikarar, ulike deltakande grupper, grunneigarar og næringsliv i og rundt Sjøholt, sier Runa Klock, prosjektleder i Ørskog kommune.
 
Som grunnlag for tettstadutviklingen og ny reguleringsplan for sentrum, har Ørskog kommune gjennomført både en fysisk og sosiokulturell stedsanalyse, og skal nå gjennomføre et parallelloppdrag for å synliggjøre mulighetene. Analyser og parallelloppdrag skal danne grunnlag for utarbeiding av reguleringsplan for Sjøholt sentrum. Forslagene skal både foreslå den overordede strukturen, peke ut framtidsrettede bærekraftige løsninger tilpasset klimaendringene, og sikre utvikling av Sjøholt sentrum til et attraktivt og levende sentrum, som er med på å skape en stolt identitet. 
 
Det skal velges to team med teamstørrelse på minimum 3 personer. Hvert team som det inngås avtale med, skal som minimum ha kompetanse på følgende fagfelt:
- Arkitektur og klimavennlig arealplanlegging
- Trafikkplanlegging
 
De to leverandørene skal begge arbeide med hovedspørsmålene, men etter avtale fokusere på hver sine tema, som er nærmere beskrevet i vedlagte oppgaveprogram.

Frist for å levere tilbud er 15. august og oppstartsseminar gjennomføres 30. august.

NALs BYLIVsenter er prosessveileder for kommunen og leder vurderingskomiteen.
 
Les mer om parallelloppdraget på Doffin

Last ned oppgaveprogrammet for parallelloppdraget (PDF)