"Læringslandskapet", JAJA Architects

i

Nesodden går nye veier

02.07.2020

Fokusgrupper med digitale workshops og video og presentasjoner på Zoom er blant de nye måtene kommunen, teamene og innbyggerne har jobbet med parallelloppdraget denne våren.

De tre tverrfaglige teamene som har arbeidet Tangen sentrum presenterte 15. juni sine endelige forslag til hvordan en fremtidig utvikling kan se ut.

unnamed– Materialet som arkitektgruppene har levert er imponerende. Fokusgruppene har satt seg godt inn dette, og vi i kommunen har fått nyttige tilbakemeldinger, sier Mille Astrup Rønning, avdelingsleder for planavdelingen i Nesodden kommune.

Nå vises forslagene i POP-up parken ved Tangenten, der de blir stående frem til midten av august.

Se de ulike forslagene på hjemmesiden til Nesodden kommune

Sentrale tema for parallelloppdraget har vært hvordan man kan skape et sentrum der det er godt å være, gå på skole, bo, jobbe og handle. Hovedgrepet for sentrumsutviklingen baserer seg på å trekke og å samle grøntstrukturen som et bindeledd og identitetsbærende funksjon i og gjennom sentrum.

Skjermbilde 2020-06-30 kl. 17.21.20

Bakken og allmenningen. Ill: JAJA

Pollinerende allmenning som et grunnprinsipp har vært førende for prosjektene, også som en læringsarena.

– Det handler om at det grønne skal binde folk og sted sammen. Vi ønsker at sentrum bindes sammen av en grønn, pollinerende allmenning som går fra vanntårnet i vest til Skoklefallskogen i øst. Fortetting gir et sterkere behov for å beskytte og forsterke grøntområder og 100-meterskoger. Disse er viktige for lek, rekreasjon og folkehelse og er avgjørende for overvannshåndtering, flomdemping, ren luft og biologisk mangfold. Sentrumsutviklingen skal styrke disse verdiene gjennom grønne forbindelser og ved å legge til rette for lek og annen aktivitet, forteller Rønning. 

– Visjonen er en grønn, pollinerende allmenning som meandrerer gjennom sentrumsstrukturen fra torget utenfor senteret mot Skoklefallskogen. Allmenningen inngår som en viktig del av det offentlige arealet og skal ha en samlende funksjon som knytter forskjellige aktiviteter og funksjoner sammen. Allmenningen konkretiserer kommunens verdier om at utvikling skal være bærekraftig, fremtidsrettet, likeverdig og åpen. Hvordan en slik allmenning beplantes og møbleres vil være viktig for hvordan sentrum opplevelses. Skolehager, kretsløp, bevegelse, sanselige opplevelser og overvann i dagen er gode læringsarenaer for barn og unge og skal inngå som del av allmenningen, utdyper Rønning.

Skjermbilde 2020-06-30 kl. 17.23.49Skjermbilde 2020-06-30 kl. 17.23.49Allmenningen. Illustrasjon: SPOL

Ved midtveisseminaret ble det presentert tanker og ideer for hvordan de ulike teamene så for seg en utvikling av Tangen sentrum. Kommunen ønsket at teamene fordypet seg i ulike retninger etter midtveisseminaret. Som del av oppdraget skulle teamene undersøke de ulike alternativene for hvordan skolene kan utvikles. Eventuelle endringer i skolestrukturen vil gi rammer og muligheter som påvirker sentrumsutviklingen. Derfor fikk hvert team underveis i parallelloppdraget hver sin ulike oppgave:

  • Nesoddtangen skole ligger der den er, samtidig som Alværn skole og Tangenåsen videreføres som i dag.
  • Elevene fra Alværn overføres til et utvidet Tangenåsen skole.
  • Det bygges ny Nesoddtangen barneskole.

I tillegg fikk Team Lie Øyen etter midtveisseminaret i oppgave å foreslå en strategi for gjennomføring.

– Hvert alternativ gir ulike muligheter for hvordan Tangen kan bli. Dermed får kommunestyret et bredere kunnskapsgrunnlag når de viktige beslutningene skal tas, sier Astrup Rønning.

BYLIVsentert har vært rådgiver for kommunen i arbeidet med parallelloppdraget.

Skjermbilde 2020-06-30 kl. 18.22.35

Mulig ny barneskole. Illustrasjon: Lie Øyen

Nyttig med fokusgrupper og direktestrømming

I forbindelse med parallelloppdraget var det meningen at det skulle gjennomføre workshops. Dette ble det ikke anledning til på grunn av pandemien, og kommunen ble nødt til lå tenke nytt rundt dette. Hvordan gjennomføre workshop digitalt?

Svaret ble å etablere fire ulike fokusgrupper som skulle diskutere aktuelle tema for sentrumsutviklingen på Tangen:

- Skole i sentrum
- Strategisk eiendomsutvikling i sentrum
- Liv i sentrum
- Barn og unge i sentrum.

Relevante deltagere ble invitert til å være med i gruppene som ble ledet av kommunalsjefer innenfor områdene (skole og barnehage, kultur, næring og idrett, Plan, teknikk og miljø). Deltagere var alt fra administrasjonens fagfolk, ledelse, innbyggere, utbyggere, ungdom, FAU, rektorer og naboer.

Gruppene har sett nærmere på hvert sitt tema og hadde digitale møter. Det ble avholdt 2-3 møter før midtveisseminaret og ett etter midtveis.

– Planleggerne i planavdelingen fikk ansvar for å koordinere sin gruppe, og de aktuelle kommunalsjefene var ordstyrere. Planleggerne skrev møtereferat og sammenstilte et innspill som ble sendt til teamene.

Midtveisseminaret som opprinnelig skulle avholdes 15. april med folkemøte, ble i stedet en digital innlevering av teamenes forslag i PDF-format og et opptak av at forslagene ble presentert. Deretter ble det invitert til tre åpne livesesjoner, ett per team, for at befolkningen kunne stille teamene spørsmål. Sesjonene ble avholdt noen dager etter at teamenes innlevering slik at befolkningen hadde tid til å sette seg inn i materialet før livesesjonene. Sesjonene ble strømmet direkte til kommunens facebook side – og er så langt sett mer enn 4000 ganger.

I forkant ble de tre teamene bedt om å ta opptak av seg selv, og så ble filmene publisert på kommunens nettside og i lokalavisen. Deretter ble midtveisseminaret avholdt på Zoom, der arkitektteamene, kommunen og innbyggere deltok. Hvert team fikk 1,5 time og det hele ble fordelt over tre dager.­

­­– Mange fulgte seminarene live og mange har sett de i etterkant. Det var veldig vellykket, vi kommer også til å bruke denne metoden i andre plansaker, sier Astrup Rønning.

thumbnail_AADC2CDF-D534-4B61-AB68-BA6FF79DB213thumbnail_AADC2CDF-D534-4B61-AB68-BA6FF79DB213Da avslutningsseminaret skulle avholdes 15. juni var det igjen mulig å møtes fysisk, i henhold til smittevernregler og med bindende påmelding.

Over 50 personer deltok, og i tillegg ble seminaret tatt opp og lagt ut på kommunens nettside dagen etter.

Foto: JAJA Architects presenterer

­­

– Avslutningsseminaret ble delt i to deler, en for kommunens øverste ledelse og ledere for virksomhetene. Det er viktig at ansatte i kommunen er kjent med den fremtidige utviklingen av Tangen sentrum. Å skape engasjement blant kommunens ansatte er viktig når det viktige arbeidet med å utvikle et sted gjøres.

Lederne i de ulike virksomhetene i kommunen ble spesielt invitert til å delta.

– Ordføreren har vært med på hele prosessen, det har vært veldig nyttig. Vi er heldige som har en aktiv politisk ledelse, sier Astrup Rønning.

Engasjerte innbyggere

– Vi får høre at parallelloppdrag oppleves som et vanskelig ord, og at mange tenker dette er en planprosess med beslutninger, men det er jo en idémyldingsprosess. Her må vi i kommunen være tilgjengelig for innbyggerne. Vi begynte med åpent plankontor og en ny egen e-postadresse for Tangen sentrum, der alle som vil kan stille spørsmål.

Etter midtveisseminaret ble det laget en spørreundersøkelse som i store trekk handler om medvirkning og hvordan kommunen best når innbyggere. Ca 250 har svart på undersøkelsen hittil.

– Vi ønsker å vite om innbyggerne på Nesodden er oppmerksomme på arbeidet som pågår, og om kommunens arbeid for å involvere innbyggerne har lykkes så langt. Signalet er at det digitale formatet fungerer godt, men gjerne i kombinasjon med mer «oppsøkende virksomhet» og folkemøter, avslutter Rønning.

Nå i sommer skal utstillingen fungere som en slags høring, og innbyggere kan gi innspill på e-post. Til høsten skal planavdelingen utarbeide en rapport sammen med aktuelle og relevante folk i kommunen. Fokusgruppene er invitert til å bidra i dette arbeidet.

Skjermbilde 2020-06-30 kl. 18.43.08 

 Torget. Ill.: JAJA