Foto: Carl-Erik Eriksson

i

Fullt trøkk i Trondheim sentrum

22.02.2019

Trondheim kommune har for tiden to store parallelloppdrag gående, Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 og Nyhavna. Vi har tatt en prat med Grete Kristin Hennissen, avdelingsleder Indre by, Byplankontoret i Trondheim og planlegger Nadja Sahbegovic på byplankontoret for å høre mer om prosessen.

BYLIVsenteret bistår som prosessveileder i begge parallelloppdragene og leder evalueringskomiteene.

Hvorfor har dere valgt parallelloppdrag som metode i denne byutviklingsprosessen?

Parallelloppdrag gir en unik mulighet å få belyst og utredet flere ideer og forslag. Kommunen har selv grundig kartlagt og analysert hele Trondheim sentrum, og lagt overordnete føringer. Nå ønsker vi hjelp utenfra fra dyktige fagpersoner i tverrfaglige team til å visualisere og konkretisere ulike muligheter for byform og byrom. Et parallelloppdrag med flere team gir mulighet til en bredde i besvarelsene som gir et godt diskusjonsgrunnlag når vi skal stake ut kursen videre.

Parallelloppdrag er en utredningsform som i motsetning til en konkurranse gjør det mulig å påvirke utredningene underveis i prosessen. Det er en egen vurderingskomite som fanger opp innspill underveis og og gir de formelle tilbakemeldingene til konsulentene. I tillegg utarbeider komiteen den endelige rapporten. Denne involverende prosessen gjør at flere kan få eierskap til sluttresultatet, og det vil kunne lette iverksetting av tiltak i framtida. Begge oppdragene er komplekse, og krever at man tenker både langsiktig og strategisk, men også gir helt konkrete forslag til utforming og utvikling. Det er kompleksiteten i oppdragene og ønske om involvering som har gjort at vi har valgt parallelloppdrag som metode. Begge oppdragene var meget populære, og vi fikk inn imponerende mange gode søknader fra team som ønsket å bidra.

Skjermbilde 2019-02-22 kl. 11.10.43 

Fra venstre prosjektlederne for parallelloppdragene i Trondheim kommune, Grete Kristin Hennissen (Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050) og Nadja Sahbegovic (Nyhavna) Foto: privat

Hva er hovedproblemstillingene i parallelloppdragene?

Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 handler om langsiktig byutvikling av et større sentrumsområde. Formålet med parallelloppdraget er både å få utredet ideer for byformings- og fortettingsgrep, og å få innspill til utarbeidelse av en sentrumsstrategi og de mange pågående planene i sentrum. Hovedtema for parallelloppdraget er fortetting, mobilitet, kulturminner, klima og bo- og oppvekstmiljø. Alle fire teamene ser på den historiske bykjernen Midtbyen. I tillegg har de fått tildelt hvert sitt område som grenser til Midtbyen i nord, øst, sør og vest. Vi har også et forskningsprosjekt som samskaper et femte bidrag om Midtbyen sammen med byens innbyggere. 

Nyhavna skal utvikles fra havn til by, og skal det bli attraktivt, kan nøkkelen ligge i de offentlige rommene. Det ble vedtatt en overordnet kommunedelplan for området i 2016, og den setter krav om kvalitetsprogram for offentlige rom. Teamene skal derfor jobbe med fokus på byrommene på Nyhavna. Vi har valgt fire team som angriper oppgaven på litt ulike måter. I tillegg skal masterkurset "Making is Thinking" fra Fakultet for arkitektur og design ved NTNU levere et femte forslag.  Disse fem forslagene tror vi vil gi en bredde som vil danne et godt grunnlag for arbeid med og ferdigstillelse av kvalitetsprogrammet.

Hvordan henger de to parallelloppdragene sammen?

Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 skal danne grunnlaget for en overordnet byutviklingsstrategi for hele sentrumsområdet i et lengre tidsperspektiv. Nyhavna er et av flere viktige transformasjonsområder i Trondheim sentrum.

Parallelloppdraget for offentlige rom er fokusert på Nyhavnas byrom og forbindelsene til nærliggende bydeler, og det beste fra oppdraget vil i løpet av året bli forankret i et politisk vedtatt kvalitetsprogram. Dette programmet vil vise helheten i utforming av offentlige rom, programmering og utforming, strategier og vil danne grunnlag for all videre utvikling, inkludert rekkefølgekrav for delområdene når den tid kommer.  

Teamene som jobber med Framtidsbilder Trondheim 2050 har sluttpresentasjoner i 5. mars, og kommunen kommer til å presentere ideene på midtveisseminar for offentlige rom på Nyhavna. På den måten blir arbeidet koordinert.

50263518_2251801478474721_4818296992159498240_o

Fra midtveisseminaret for parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050. Foto: Carl-Erik Eriksson

Hva forventer dere å få ut av disse to parallelloppdragene?

Masse! Vi hadde midtveisseminar for Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 i januar, og forslagene var overveldende konkrete og bra. Vi hadde stappfullt seminar med media til stede og vi strømmet arrangementet på Facebook. Over tusen personer har sett på strømmingen fra midtveis.

Nyhavna hadde vi oppstartsseminar nå i februar og teamene ga oss et veldig godt inntrykk som samsvarte med de grundige og reflekterte tilbudene de hadde sendt oss. Vi er sikre på at hvert av de utvalgte teamene vil levere gode og relevante forslag som vi gi oss bilder på hvordan den nye bydelen ved vannet kan utvikle seg over tid. Vi er også spent på om vi klarer å følge opp den store interessen som publikum har for Nyhavna - for Nyhavna engasjerer! Vi ønsker aktivt å bruke parallelloppdraget til å diskutere framtidige løsninger. Første milepæl er allerede ved midtveis 27. mars, og da håper vi mange vil være med på diskusjonen når de første konseptene foreligger.

Kan dere si litt om den videre prosessen for de to parallelloppdragene?

Etter at teamene for Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 har presentert sine forslag på avslutningsseminaret 5. mars, har vi lagt inn et par uker der forslagene kan få en siste finish fram til utstillingsåpning 25. mars. Deretter følger en medvirknings- og innspillsfase parallelt med at en bredt sammensatt evalueringskomité skriver ferdig en evalueringsrapport. Denne rapporten skal lages som et NAK dokument (Norske arkitektkonkurranser), som legges ut på Norske arkitekters landsforbund sine hjemmesider og sendes ut til alle NALs medlemmer. Den danner også grunnlaget for kommunens sentrumsstrategi som etter planen skal legges fram for politisk behandling og høring før sommeren.

Sluttpresentasjon for Nyhavna er lagt til midten av juni, med en stor offentlig utstilling som åpner under Nyhavnas egen festival; Hendelser på Nyhavna.

Valgte team 

Blant de  søknadene til Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050  er disse fire teamene valgt:

Team Rodeo
Knut Schreiner, Magnus Jørgensen og Ingrid Roalsø (Rodeo arkitekter). John Sanden (Sanden+Hodnekvam)

Team Lala Tøyen
Iwan Thomson, Caroline Lytskjold, Frida Maureen Hultberg (Skajaa arkitekter) og Kristin Solhaug Næss.

Team Asplan Viak
Jenny Persson, Lene Nagelhus, Julie Nordhagen, Aasne Haug (Asplan Viak) og Aksel Tjora (Sosiologisk Poliklinikk)

Team Pir II
Tarjei Zakarias Ekelund (Pir II), Ellen Devold (Kulturminnehjelp), Anett Grønnern Holbøll og Petter Paus (Pir II) Eli Støa (NTNU)

Forskningsprosjektet Samskaping av fremtidens byer
som skal samskape et femte bidrag med innbyggere i Trondheim:
Kristian Hoelscher (PRIO), Kristina Wensaas (Norconsult) og Ole Smørdal (Universitetet i Oslo).

Her kan du lese mer om parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050

 

Blant de 27 søknadene til Nyhavna er disse fire teamene valgt:

Agraff Arkitektur / Rallar AS /False Mirror Office med Ducky AS, Edith Lundebrekke, NTNU Samfunnsforskning AS,  Ducky AS, Studio Navid og ViaNova Trondheim AS

Mad Oslo/Holt O’Brien /Bang og Linnet Landskap

Skajaa Arkitektkontor /Effekt Arkitekter / Urgent Agency

White Arkitekter/:DRDH Architects med Sweco, Bylivsutvikling AS og Florian Bagel

 

image1

Fra oppstartbefaring, Nyhavna. Foto: Ingrid Grændsen, Agraff.