Fremtidens fiskevær i gang

Perann Sylvia Stokke, 07.12.2016

Flakstad kommune, som ligger i hjertet av Lofoten, har ambisjoner om å utvikle fremtidsrettede fiskevær hvor fiskeri, turisme, kunnskap og hverdagsliv lever i en fruktbar symbiose.

I midten av november var det oppstart for Fremtidens fiskevær i Flakstad i Lofoten. I løpet av det neste året skal det gjøres ferdig mulighetsstudier og utarbeides områdeplaner for de tre fiskeværene Ramberg, Fredvang og Napp i Flakstad kommune. Dette skjer i tett samarbeid og dialog med kommunen, innbyggere og lokalt næringsliv.

Av de 23 tilbudene som kom inn i anbudskonkurransen, ble 70 grader Nord valgt. Det Tromsøbaserte arkitektkontoret har satt sammen et tverrfaglig team og vil de neste månedene har fokus på å utvikle fremtidsbilder for hvert av de tre fiskeværene som skal danne grunnlag for reguleringsplaner og gjennomføringsstrategier.

Flakstad ligger midt i Lofoten, og omfatter Flakstadøya og nordre del av Moskenesøya. Kommunen har ca 1380 innbyggere og kommunesenteret er Ramberg. Kystfiske er viktigste næringsvei, men reiseliv blir nå stadig viktigere. Mesteparten av bebyggelsen er sentrert rundt de fire fiskeværene Napp, Ramberg, Fredvang og Sund.

De tradisjonsrike fiskerihavnene skal være motor i en bærekraftig lokalsamfunnsutvikling, men mangel på boliger og lav rekruttering til kystfisket skaper utfordringer. Nå vurderes muligheten for å supplere fiskeri med turisme, handel, service og annen næring på en slik måte at det skapes et mer attraktivt miljø rundt havna, der potensielle tilflyttere helst vil bo.

Flakstad kommune har gjennomført et forprosjekt der man har undersøkt mulige løsninger for å utvikle flere boliger på attraktive områder, samtidig som et godt samspill med fiskerihavnene er blitt vektlagt. Det er også sett på miljøgevinster med bedre integrering av bolig, turisme og fiskeri.

– Tendensen er at det oppstår klynger av aktive folk som søker både naturen og de gode rom i distriktet. Denne «rurbanismen» er en ny vending i sentraliseringen som har pågått lenge. Nå er det tid for å tenke nytt og eksperimentere, sier Kurt Atle Hansen, nærings- og utviklingssjef i Flakstad kommune, som ledet forprosjektet.

IMG_9748IMG_9748

Foto: Fra workshop med representanter fra Flakstad kommune, Flakstad Utvikling, Bylivsenteret, Arkitektteamet 70 grader Nord, Akvaplan Niva, NIKU, Husbanken, Statens vegvesen og Kystverket. Foto: NAL

Utvikler nye arbeidsmåter

- For kommunen er dette en ny måte å jobbe på. Ved å operere med tre fiskevær parallelt er det mulig å diskutere hvordan disse tre stedene kan utfylle hverandre, sier Navid Navid, arkitekt og prosjektleder for Framtidens fiskevær i Flakstad kommune.

– Vi må uttrykke og forstå det særegne og fellestrekkene, ved å se på både historie og fremtid. Enda viktigere er det å få en felles forståelse av hvilket målestokk, folk og dynamikker det dreier seg om når vi jobber med utviklingen av disse fiskeværene. Byen er laget for deg av det offentlige, mens bygda i større grad er avhengig av de enkelte som velger å leve der og engasjerer seg. Alle disse faktorene blir instrumentale når vi skal utvikle stedet, utdyper Navid.

I prosessen legges det stor vekt på involvering og at fremtidsbilder og gjennomføringsplaner utvikles i fellesskap. I praksis betyr dette at det tverrfaglige arkitektteamet jobber svært tett med både næringslivet, representanter fra lokalbefolkningen, kommunen, fylket og relevante statlige aktører.

En god og rasjonell prosess

- Flakstad har, som mange andre små kommuner, dårlig økonomi. Det har derfor vært viktig å se hvordan mulighetsstudiene, gjennomføringsstrategiene og reguleringsplanene for de tre fiskeværene kan utvikles i en dynamisk og rasjonell prosess. Enden på visa skal være ferdige forslag til reguleringsplaner for alle tre fiskeværene, sier Øystein Bull-Hansen, faglig rådgiver i Bylivssenteret, NAL.

Modell for andre kystkommuner?

- Utfordringene som Flakstad kommune har ligner dem man finner i mange små kystsamfunn. For BYLIVsenteret sin del er det interessant å se om både prosessen og løsningene man finner i Flakstad kan ha overføringsverdi også til andre kystsamfunn, sier Alf Waage, prosjektleder i Bylivsenteret i NAL.

Foto øverst i saken: Fra venstre, Leif-Normann Solhaug, Lofoten Torvmuseum, Navid Navid, prosjektleder Fremtidens fiskevær, Flakstad kommune, Kurt Atle Hansen, Nærings- og utviklingssjef i Flakstad kommune. Foto: NAL

Foto under: Fra befaring i forbindelse med oppstartsseminaret for parallelloppdraget. Foto: NAL

Flakstad