Foto: BYLIVsenteret/Andreas Fadum Haugstad

i

Byutvikling og innovasjon innen eldreomsorgen

Andreas Fadum Haugstad, 12.12.2017

BYLIVsenteret var nylig i Skien for å bistå kommunen med å gjennomføre en workshop knyttet til oppstart av prosjektering for nytt sykehjem.

Det ble to dager med foredrag, befaring og diskusjon. Vi oppsummerte inntrykkene sammen med prosjektgruppen fra Skien kommune, ledet an av Marja Skotheim Folde, arkitekt MNAL og byplanlegger i Skien kommune.

Det som gjør dette prosjektet spesielt interessant, er nettopp beliggenheten midt i sentrum, i et område som i dag har relativt lav bylivsaktivitet – men med stort potensial for å løfte bydelen og skape en positiv videre utvikling for Skien. BYLIVsenteret ønsket gjennom workshopen å utfordre arkitektgruppen til å tenke nytt om ulike premisser og begreper knyttet til hva det innebærer å bygge i bysentrum, og bidra til at «urbant omsorgshjem» kan bli et nasjonalt forbildeprosjekt på eldreomsorg og inkluderende arkitektur.

Prosjektgruppen som skal forme omsorgshjemmet består av Børve & Borchsenius (Porsgrunn), KHR Architecture (København) og Dronninga landskap (Oslo).


Mette-GundersenMette-Gundersen
Fra venstre fagrådgiver i BYLIVsenteret Andreas Fadum Haugstad og Mette Gundersen, leder for byutvikling i Skien kommune.

BYLIVworkshopen ble åpnet av leder for byutvikling, Mette Gundersen.

– I det videre arbeidet med utvikling av omsorgshjemmet tror jeg det blir særlig viktig å fortsette å legge til rette for utveksling av kunnskap mellom aktører i byen, de ulike fagenhetene i kommunen og rådgiverne våre. Med jevne mellomrom bør vi møtes for å «kaste ball» for å sikre utvikling av byen, omsorgshjemmet og tjenestene.

BYLIVsenteret: Hvis du skal tenke stort og visjonært om prosjektet, hvilket fremtidsscenarie ser du for deg om fem år når media skal fortelle suksesshistorien om «Urbant Omsorgshjem i Skien»

Da ser jeg for meg at det i media vil være overskrifter som: «Hvem kunne ane at et urbant omsorgshjem kunne bli en så stor motor i byutviklingen?» Utviklingen i området har skutt fart og mange virksomheter har etablert seg her og det er blitt et veldig attraktivt boområde. Felles for virksomhetene og beboerne i området er ønske om å dele og ha et sterkt fellesskap. Andre overskrifter kan være "Det urbane omsorgshjemmet har beboere fra 0 til 100 år" "Her bor det eldre som trenger pleie og i hyblene bor det sykepleierstudenter, med familier, som har praksis på omsorgshjemmet"

Prosjektleder i Skien kommune, Ulf Kristian Rønneberg, har vært sterkt engasjert i utviklingen av prosjektet. Han oppfatter prosjektet som svært sammensatt og komplekst og ser utfordringer på flere områder, både bygningsmessig, tilrettelegging av omliggende nærmiljø og driftsmessig.

– I workshopen var det en stor bredde i sammensetning av personer fra ulike kommunale etater og eksterne fagpersoner fra mange fagområder. Utfordringen fremover er å sikre tilstrekkelig koordinering mellom fag og etater. Det blir derfor viktig å få til prosesser med tverrfaglig samhandling, også på områder der man i utgangspunktet tenker at dette ikke er nødvendig. Fallgruven er å tenke at «det vet jo de alt om». Vi må sikre at vi jobber ut fra et helhetlig perspektiv, og ikke stykkevis og delt.

BYLIVsenteret: Kom det frem noen nye aspekter og muligheter i prosjektet gjennom de to dagene?

Vi fikk bekreftet at vi i forarbeidet til prosjektet har fanget opp de viktigste hovedmomentene for både sykehjemsbygget og integrasjonen med nærmiljøet. Det kom også frem mange vurderinger av detaljer, som til nå har vært lite diskutert. Kanskje først og fremst detaljer som omhandler muligheter og utfordringer i tilknytning til tomta og nærområdets beskaffenhet, infrastruktur og trafikkavvikling. Det viktigste var at vi fra helse- og velferd sin side fikk presentert våre ønsker og «drømmer» for nytt sykehjem, og at alle deltagende arkitekter, eksterne og interne tekniske rådgivere/utviklere fikk presentert og diskutert dette i fellesskap.

LITEN_Ragnhild-MomrakLITEN_Ragnhild-MomrakLITEN_Ragnhild-Momrak
Fra venstre Mette Gundersen, leder byutvikling Skien kommune, Ulf Kristian Rønneberg, prosjektleder, Ragnhild Momrak, landskapsarkitekt Dronninga landskap

Ragnhild Momrak er partner i Dronninga landskap, og opplevde workshopen som en nyttig start på prosjektfasen. 

– Det viktigaste var at alle aktørar er samla og blir litt kjent i starten av prosjektet, at alle får same informasjon og innsikt i prosjektet, og at ein delar forventningane rundt prosjektet. Dette er viktig for at alle skal føle at dei er delaktige.

BYLIVsenteret: Hva blir særlig viktig i det videre arbeidet, og hva er potensielle fallgruver?

Det er viktig å halde dei overordna måla høgt oppe gjennom prosessen slik at dei ikkje blir gløymt. Spesielt delen med at dette prosjektet skal bidra til ein betre by. Fallgruvene er mange; at ein gløymer å fokusere på dette, samt ha fokus på brukarane når det kjem til økonomi, samt drift og vedlikehald.

BYLIVsenteret har stor tro på dette prosjektets potensiale for byutvikling og innovasjon innen eldreomsorgen, og ønsker Skien kommune og arkitektgruppen lykke til med oppgavene!