BYLIVsenteret på Statsbudsjettet 2017

Kjetil Husebø, 03.01.2017

Norske arkitekters landsforbund fikk to millioner for å starte opp BYLIVsentret i 2016 og har nå fått et driftstilskudd på samme beløp i 2017.

- At vi nå har fått midler over statsbudsjettet til drift i 2017 viser at staten ser at det er behov for dette senteret. BYLIVsenteret skal sette kommunene i stand til å gjennomføre gode utviklingsprosesser og bli bedre bestillere av arkitekt og planleggerkompetanse. Tilskuddet er viktig for at vi skal kunne nå ut til flest mulige kommuner og at det skal være en lav terskel for å kontakte oss. Det blir også enklere å videreutvikle vårt tilbud og vi kan gi noe mer gratis rådgivning, sier Øystein Bull-Hansen, fagansvarlig i BYLIVsenteret.

BYLIVsenteret får god respons fra kommunene

Kommunene som henvender seg til BYLIVsenteret skal få faglige råd og bistand i sine prosesser, enten fra ansatte i Norske arkitekters landsforbund (NAL) eller eksterne fagrådgivere tilknyttet senteret. De første timene vil alltid være gratis. Etter dette avtales eventuell videre bistand og omfanget av denne. Senteret skal kunne gi råd og bistand i alle faser, fra planlegging til gjennomføring og drift.

BYLIVsenteret er et initiativ i regi av NAL. Gjennom forbildeprogram som Framtidens byer og Framtidens bygder har vi bygget opp betydelig kunnskap og erfaring om bærekraftig stedsutvikling – og hva som faktisk fungerer. Med etableringen av senteret sikrer vi at alle kommuner kan få tilgang til denne kunnskapen.

BYLIVsenteret er en strategisk samarbeidspartner for kommuner som er, eller skal i gang med, prosjekter innen bærekraftig by- og tettstedsutvikling. BYLIVsenteret tilbyr faglige råd og praktisk bistand i alle faser, og gir din kommune nødvendig kunnskap og gode verktøy for å kunne planlegge, bygge og drifte en by eller tettsted i tråd med nasjonale mål.

BYLIVsenteret jobber for en bred og helhetlig forståelse av bærekraftbegrepet med et likeverdig forhold mellom sosial-, økonomisk- og miljømessig bærekraft.

Foto: Fra venstre Øystein Bull-Hansen, faglig rådgiver og Alf Waage, prosjektleder, BYLIVsenteret.